Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa OX2:n Pohjanlahdelle, Suomen talousvyöhykkeelle, suunnitellun merituulivoimapuisto Laineen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA). Seuraavaksi hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen.

”On hienoa, että viranomaisten lausunto Laineen YVA-ohjelmasta on valmistunut ja hanke pääsee etenemään seuraavaan vaiheeseen”, toteaa OX2:n merituulivoiman liiketoimintajohtaja Janne Lamberg tiedotteessa.

Hänen mukaansa hankkeella on suuri strateginen merkitys Suomen sähkö- ja energiajärjestelmälle.

”Laineen merituulivoimahanke myös edistää uuden, vetyyn perustuvan P2X-teollisuudenalan syntymistä Suomeen, mihin liittyvistä investoinneista muun muassa Kokkolassa on hiljattain jo tiedotettu, Lamberg sanoo.

Rakentamaan vuosikymmenen lopussa?

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen antamassa lausunnossa todetaan, että hankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen vaikutuksiin vedenlaatuun, vedenalaiseen luontoon ja maisemaan sekä hankkeen vaikutuksiin merenkulkuun erityisesti talviaikana. Lausunnon mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota yhteisvaikutuksiin sekä sähkönsiirtoon.

OX2:n mukaan seuraavaksi käynnistyy YVA-selostusvaihe, jossa arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset yksityiskohtaisesti ja tehdään täydennyksiä nyt annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. Hankkeen luvitusmenettelyt ja tutkimukset kestävät arviolta vuoden 2025 loppuun. Rakentaminen voidaan aloittaa tämän vuosikymmenen loppupuolella.

Merituulivoimahanke sijaitsee merellä noin 32 kilometrin etäisyydellä Pietarsaaresta.

Hanke käsittää maksimissaan 150 tuulivoimalaa, joiden vuosittainen sähköntuotanto on noin 11 terawattituntia.

Tämä on enemmän kuin Olkiluoto 2 tuotti vuonna 2020, jolloin määrä oli 7,3 terawattituntia. Toteutuessaan hankeen investointisumma olisi useita miljardeja euroja.

Merituulipuisto on suunniteltu liitettävän Fingridin kantaverkkoon. Sähkö tuodaan maihin merikaapeleilla ja mantereella sähkönsiirto tehdään maakaapeleilla ja ilmajohdoilla. Hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuutta vedyntuotantoon merialueilla.

Suomessa on käynnissä muitakin talousvyöhykealuille kaavailtuja merituulivoimahankkeita. Aluevesirajojen sisällä olevat merituulivoimahankkeet ovat Metsähallituksen käsissä  Lähde:Te